Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school.

MR
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast heeft de MR ook op veel zaken het recht gevraagd of ongevraagd advies te geven. In het MR reglement is vastgelegd over welke zaken het personeelsdeel en/of het ouderdeel van de MR advies of instemmingsrecht heeft. Het reglement ligt op school ter inzage.

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.